NRCT Open House 2024 วันที่เก้า วช. ชี้แจงกรอบวิจัยทุน KM ปี 2568 มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 10, 2024

NRCT Open House 2024 วันที่เก้า วช. ชี้แจงกรอบวิจัยทุน KM ปี 2568 มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2024 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ นำสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ .. 2566-2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ วช. จึงได้กำหนดกรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามแผนงานส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ มี 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย มิติการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง วช. ได้มองถึงการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งทางการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองทางสังคม และการป้องกันประเทศและความมั่นคงปลอดภัยและสวัสดิภาพทางสังคม มิติการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม วช. ได้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร การตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเกษตรในชุมชน การบริหารจัดสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน รวมถึงการยกระดับสังคมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้แนวเศรษฐกิจสีน้ำเงิน และการพัฒนาสังคมคุณภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มิติการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ วช. เน้นการส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตัวเองด้วยระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารการจัดการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ เป็นประเด็นที่ วช. เปิดรับข้อเสนอในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านสังคมสูงวัย การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบบูรณาการ รวมถึงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น นำสู่นโยบายสาธารณะทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) เป็นการนำองค์ความรู้ต้นแบบและนวัตกรรม เทคโนโลยีและกระบวนการที่ผ่านกระบวนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว นำมาจัดทำเรื่องของกลไกการทำงานเพื่อส่งต่อสู่กลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ตามมิติต่าง ต่อไป


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนา เรื่องแนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอทุน KM ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ และกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการโดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้ 

-กรอบที่ 1 “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมโดย .เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 

-กรอบที่ 2 “กรอบการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริโดย .(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังสี 

-กรอบที่ 3 “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคงโดย นายวัลลภ นาคบัว 

-กรอบที่ 4 กรอบการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ โดย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ 

และเรื่องกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน KM”  โดย ดร.มารยาท สมุทรสาคร 

ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ วช. มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการเขียนข้อเสนอ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมเสวนาและตอบข้อซักถามถึงหัวข้อเสวนาในวันนี้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบ “NRIIS” โดย นางสาวศยามน ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยได้อย่างทันท่วงที 


ในช่วงบ่าย มีการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2024 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) โดย นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) โดย นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ จาก กรมปศุสัตว์ ผศ. ดร.สมฤดี สักการเวช จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  เพื่อสร้างแนวคิดหรือแรงบันดาลใจใหม่ ให้แก่นักวิจัยในอนาคตตลอด 9 วันที่ผ่านมา วช. ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2024 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่าง ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งปีนี้ วช. ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในปี 2568 รวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมงาน สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th หรือที่ nriis.go.th
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad