15 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดใหญ่มหกรรม “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum”เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, June 21, 2024

15 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดใหญ่มหกรรม “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum”เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันนี้( 21 มิถุนายน 67)​ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) .ปทุมธานี เปิดบ้านจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ครบรอบปีที่ 15 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน 2567     

    


พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 15 ปี พกฉ. ทำหน้าที่ภารกิจที่สำคัญในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร รวมทั้งการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรเชิงประจักษ์สู่สังคมโดยในปีนี้ได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ 72 พรรษา นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นพิพิธภัณฑ์เกษตรจึงได้จัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร และสนองพระราชปณิธานที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “72 พรรษา 72 เรื่องราว ทศมราชา กษัตราของปวงไทยนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “72 ผู้สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชาและนิทรรศการพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐอาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน เป็นต้น และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัย จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ กว่า 200 ร้านค้า พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงกับอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 วิชา ตลอดทั้ง 3 วัน”         

   


ด้านนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวเพิ่มเติมขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานและร่วมเรียนรู้นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 72 คน บุคคลผู้สืบสานและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการสืบทอด พระราชปณิธานแห่งความพอเพียงจากรุ่นสู่รุ่น นำเสนอ 6 ฐานนิทรรศการมีชีวิต ได้แก่ นิทรรศการโคก หนอง นานิทรรศการจากพ่อแม่สู่รุ่นลูกนิทรรศการจากครู สู่ ศิษย์นิทรรศการนวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเองนิทรรศการการบริหารจัดการและการตลาดและนิทรรศการพันธุกรรมพื้นบ้านสู่การดูแลสุขภาพพลาดไม่ได้ กับการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า 12 หลักสูตร ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ หลักสูตร เกษตรผสมผสาน สวนป่านาโคก โดยอาจารย์ปา ไชยปัญหา สวนฮักสกล สไตล์ .สกลนคร หลักสูตร โคก หนอง นา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยอาจารย์บุญล้อม เต้าแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนล้อมศรีรินทร์ .สระบุรี หลักสูตร สูตรอาหารสร้างภูมิ อาจารย์ไพโรจน์ อรรคสีวร (.ไพรลั่น) .อุดรธานี    หลักสูตร ทำเกษตรอย่างไร ในภาวะโลกร้อน โดยอาจารย์ธงชนะ พรหมมิ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ โนนหงษ์ทอง .อุบลราชธานี เป็นต้น


ส่วนนางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร  กล่าวเพิ่มเติมว่าภายในงานนอกจากจะนำเสนอองค์ความรู้ทั้งจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์แล้วยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารถึง 3 อาคาร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ดินดล นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน กิจกรรมเพาะ แจก แลกเปลี่ยน ที่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการอนุรักษ์ และส่งต่อพันธุกรรมพื้นบ้านให้กับผู้ที่สนใจ นำไปเพาะขยายพันธุ์และดูแลต่อ เพียงนำภาชนะเหลือใช้เปลี่ยนมาเป็นกระถางรับพันธุ์ไม้กลับบ้าน กิจกรรมการมีส่วนร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้ หรือมีส่วนร่วมเป็นแบบให้ศิลปินวาดภาพเหมือนเพื่อรับรูปกลับบ้าน สำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอมอบความสุขให้กับพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่ชื่นชอบสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่จะมาจัดเต็มในงานมหกรรม วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567”


ทั้งนี้สามารถรับชมบรรยากาศผ่านช่องทาง Online Facebook และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Line ID : @wisdomkingmuseum

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad