"กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานครบรอบ 33 ปี “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน” ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนทั่วประเทศ" - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, June 7, 2024

"กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานครบรอบ 33 ปี “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน” ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนทั่วประเทศ"


กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานครบรอบ 33 ปี “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนทั่วประเทศ      นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบโล่และเงินรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567 จำนวน 9 รางวัล แบ่งเป็น 3 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มที่ 2 โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ใน กพด.) และกลุ่มที่ 3 โรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (นอก กพด.) นอกจากนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบรางวัลการประกวดการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รางวัล     “สหกรณ์นักเรียนเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานเครื่องมืออันล้ำค่าให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้นำไปใช้ในการพัฒนาทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งส่งผลไปยังการพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนางานสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการโดยจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการออม การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม จัดการเรียนรู้ให้สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน ด้วยการให้สหกรณ์จัดหาสินค้าที่จำเป็น มีคุณภาพ ราคายุติธรรมมาจำหน่ายให้กับนักเรียน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการผลิต เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา จึงขอให้โรงเรียนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง นับเป็นการเพาะต้นกล้าสหกรณ์ที่แข็งแรง ให้พร้อมที่จะเติบโตเพื่อเป็นอนาคตในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไปรมช.เกษตรฯ กล่าว     อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี .. 2567 ครบรอบ 33 ปี ของการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้านการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การสหกรณ์ให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าระบบสหกรณ์จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีสันติสุขอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยใช้ระบบสหกรณ์จะต้องปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะด้านการสหกรณ์ตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้ซึมซับและคุ้นชินกับระบบสหกรณ์ เมื่อเติบใหญ่ในภายหน้าหากเป็นผู้นำสหกรณ์ หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์จะเป็นผู้ที่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องหรือใช้วิธีการสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตได้     จากนั้น รมช.เกษตรฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด และเยี่ยมชมบูธตลาดนัดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียนจาก 13 โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ยำขนมจีนใส่เห็ดนางฟ้า ซึ่งเป็นผลผลิตจากของโรงเรียนวัดนาคปรก การสาธิตการใช้ต้นหูเสือทำสเปรย์ไล่ยุง ของโรงเรียนวัดสิตาราม การทำสบู่กับผลไม้ ของโรงเรียนคลองหนองใหญ่ การสาธิตวิธีทำน้ำเอนกประสงค์โดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการปั้นแป้งกะหรี่ปั๊บจากโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ขนมทองพับ ขนมดอกจอก จากโรงเรียนวัดบึงทองหลาง ผักไฮโดรโปนิกส์ ต้นอ่อนทานตะวัน จากโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา น้ำสมุนไพร ชา เค้ก สบู่ ของโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนอื่น อีกมากมาย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ทั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานอื่น อีกด้วย      ปัจจุบันมีโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์นักเรียน จำนวน 20,624 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเหล่านี้โดยทั่วไป ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  3 กิจกรรม คือ กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต/อาชีพ      ทั้งนี้ งาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” มีการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทั้งแบบ Online และ Onsite ภายใต้ธีม “1 หยดรดต้นกล้า 7 มิถุนา วันสหกรณ์นักเรียนโดยกิจกรรม Online จะมีการ Live สดกิจกรรมภายในงาน ผ่านทาง Facebook Live Fanpage รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ รวมถึงวิวัฒนาการของสหกรณ์นักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และเผยแพร่ VTR โรงเรียนที่ได้รับรางวันชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี 2567 เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับโรงเรียนอื่น ที่มีการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในโรงเรียน และเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ในโรงเรียนต่อไป ส่วนกิจกรรม Onsite จะจัดขึ้นที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมต่าง ทั้งการจัดนิทรรศการโดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน และฐานเรียนรู้การสหกรณ์ รวมทั้งการตอบปัญหาชิงรางวัล และในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ให้น้อง นักเรียนได้เยี่ยมชมการทำงานในสถานที่จริง ได้เห็นการทำงานของฝ่ายจัดการ และฝ่ายกรรมการสหกรณ์อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad