สดช.เดินหน้าร่างแผนแม่บทพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดันประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 5, 2023

สดช.เดินหน้าร่างแผนแม่บทพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดันประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก


สดช.
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในกลุ่มพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) ครั้งที่ 5 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เต็มรูปแบบ ผลักดันประชาชนทุกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม เชื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันดันเศรษฐกิจไทยโตควบคู่การพัฒนาสังคม


กรุงเทพฯ (5 กรกฏาคม 2566) : นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในกลุ่มพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) สำหรับการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 -2570) และ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2566 นี้ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ


นายภุชพงค์
เปิดเผยว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการจัดประชุม เพื่อนำไปสู่จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมกลไกการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยที่ผ่านมาการจัดการประชุมเน้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี อุดรธานี สงขลา นครสวรรค์ และกรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 250 คน


โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง บทบาทของ สดช. ในการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการบรรยาย หัวข้อ นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนภูมิภาค รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) และ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดย แขกรับเชิญพิเศษ จากภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญต่อการใช้ดิจิทัลเพื่อการบริหารงาน


และวันที่ 6 กรกฎาคม จะมีการนำเสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) และ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดย คณะที่ปรึกษาโครงการ แบ่งกลุ่มย่อย (Workshop) ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูลไปจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) และ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ด้วย


“ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมนี้ เชื่อว่าจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ทุกคนในสังคมได้รับความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หากทุกคนในสังคม อาทิ ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ และผู้สูงอายุ สามารถการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างฉลาดและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและการประกอบอาชีพจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเข็มแข็ง” นายภุชพงค์ กล่าว 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad