พาณิชย์ชัยนาท จัดงานฯ พัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อม ต่อยอด เพื่อก้าวเข้าสู่โลกและการตลาด - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, July 31, 2023

พาณิชย์ชัยนาท จัดงานฯ พัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อม ต่อยอด เพื่อก้าวเข้าสู่โลกและการตลาด


ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนซึ่งต้องอาศัยการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต อันเกิดจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวตามความต้องการของตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กลุ่มจังหวัดภาคกลางบน เป็นกลุ่มจังหวัด ที่มีพื้นที่ในการทำการเกษตรเป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของประเทศ และมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความหลากหลาย แต่ด้วยสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไปทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตในวิถีNew Normal และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายในกลุ่มจังหวัด ผู้ประกอบการมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธี/กลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าของตนอีกทั้งรูปแบบการทำธุรกิจ จึงต้องการทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมปรับตัว และแผนการตลาดในยุคใหม่ที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ต่อการบริโภคในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กล่าวว่า โดยงานนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งภาคประชาสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความยิ่งใหญ่ให้กับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้สินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น
นายประมวล นิลนาค พาณิชย์จังหวัดชัยนาท
กล่่าวต่อว่า งาน “การประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัลระดับอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” จัดขึ้นภายใต้แผนงาน “ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (Reskill-Upskill-Newskill)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสินค้าของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ดึงดูด เพิ่มมูลค่า และเข้าถึงตลาด/กลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้นในยุค New Normal อีกทั้ง พัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษา/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการก้าวเข้าสู่โลกและการตลาด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของตลาดธุรกิจที่ต้องการความสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ในการพัฒนาสินค้า สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
โดยการเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต สำหรับการประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัลระดับอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดี และขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รวมทั้งส่งเสริมการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเพิ่มมากขึ้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad