“รมช.สธ.” มอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาล รวมทั้งสิ้น 409 แห่ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 ของ สรพ. - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 13, 2024

“รมช.สธ.” มอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาล รวมทั้งสิ้น 409 แห่ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 ของ สรพ.


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 409 แห่ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เผย การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข และมีความเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับความท้าทายของระบบบริการสุขภาพได้ ถือว่าเป็นงานที่ยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่งวันนี้ (12 มีนาคม 2567) ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี .นนทบุรี นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถาและเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24  ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System  ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกลพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA  จำนวน 409 แห่งนายสันติ กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข และมีความเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับความท้าทายของระบบบริการสุขภาพดังกล่าวได้ ถือว่าเป็นงานที่ยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง การจะทำให้งานที่ยากและท้าทายประสบความสำเร็จได้ จำเป็นจะต้องอาศัยกรอบความคิด ทัศนคติ และอุปนิสัย ที่กล้าเผชิญกับปัญหา และความท้าทาย พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ ที่เข้ามา

ผมมั่นใจว่า พวกเราซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนมี Growth Mindset (โกรท มายเซ็ท) พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่าง พร้อมที่จะยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งกว่าเดิม เนื่องจากเราตระหนักดีว่า งานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นงานที่สำคัญและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานที่เราทำ คือ พ่อ แม่ พี่น้องประชาชนในฐานะผู้รับบริการ
ด้าน พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ กล่าวว่า การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 สถาบันฯ เป็นองค์กรกลางในการจัดเวทีสร้างความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สถานพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าชื่นชม ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบบริการสุขภาพเกิดความยั่งยืน โดยสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 409 แห่ง ประกอบด้วย สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า 4 แห่ง  สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า 4 แห่ง  สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นมาตรฐาน 44 แห่ง  สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นมาตรฐาน 336 แห่ง สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นมาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ 16 แห่ง  ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการต่ออายุรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad