- Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 6, 2023

นางสาวสมฤดี  จิตรจง  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชน ออกเดินทางจาก ททท. ไป  จังหวัดโคราช เพื่อสำรวจการท่องเที่ยว Media Fam Trip ส ำรวจสินค้ำทำงกำรท่องเที่ยว จังหวัดนครรำชสีมำ เส้นทำง โครำชจีโอพำร์ค – เกษตรอินทรีย์ วันที่ 4 – 6 พฤศจิกำยน 2566 วันเสำร์ที่ 4 พฤศจิกำยน 2566 

นางสาวสมฤดี  จิตรจง  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชน ออกเดินทางจาก ททท. ไป  จังหวัดโคราช เพื่อสำรวจการท่องเที่ยว เส้นทางโคราชจีโอพาร์ค   โดยที่แรกที่ทางคณะได้ไปเยี่ยมชมคือที่ อ.สูงเนิน อนุสรณ์สถำนสถำนีรถไฟสูงเนิน สร้างโดย นายจี.มูเร แคมป์เบลล์ชาวอังกฤษ ซึ่งสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย ระหว่างกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2434 – 21 ธันวาคม 2443 มีระยะทาง 265 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์และปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่ง ศึกษาประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว สวนสุขภาพ และพิพิธภัณฑ์ของชาวอำเภอสูงเนิน ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวประชาชนยังรู้จักกันน้อยอยู่ 

 ในบริเวณใกล้เคียงกันยังมีวัดธรรมจักรเสมำรำม มีโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนหินทรายอายุเก่าและใหญ่ที่สุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างด้วยหินทรายแดง ขนาดใหญ่หลายก้อน รูปแบบได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบทวารวดีผสม กับศิลปะพื้นเมืองมีอายุกว่า 1,300 ปี  ต่อจากนั้นทางทีมงาน ททท. ได้พาไปสักการะ พระบรมรูปวีรกษัตริย์ 3 พระองค์ ประกอบด้วย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และ พระสุพรรณกัลยา ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต ที่ อ.โชคชัย 

ต่อด้วยปราสาทพนมวัน อ.เมือง (แหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางโคราชจีโอพาร์ค) ชมและเก็บภาพปราสาทพนมวัน เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทยสร้างขึ้นครั้งแรกพุทธ ศตวรรษที่ 15 เป็นปรางค์อิฐ และถูกสร้างทับใหม่เป็นปรางค์หินทราย ในพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ถือเป็นสิ่งบ่งบอกได้ ว่าคนโบราณรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาว และหินทรายสีแดง และปิดท้ายการท่องเที่ยวสำหรับในวันแรกด้วยการพาชมและเก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตก และเทือกเขาเควสตา หรือเขารูปอีโต้ ณ อ่ำงพักน้ำตอนบนเขำยำยเที่ยง โรงไฟฟ้ำล ำตะคองชลภำวัฒนำ 

 ในวันอำทิตย์ที่  ท่านรองผู้ว่าททท. นางสาวสมฤดี  จิตรจง ได้พาคณะสื่อมวลชนออกเดินทางไปสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เดินป่าเที่ยวชมผืนป่าสะแกราชซึ่งที่นี่เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจาก UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาหลวง อ.วังน้ าเขียวและ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นสถานที่เพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง) เป็นห้องปฏิบัติการ ธรรมชาติสำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส ำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ มีต้นไม้หลากหลาย ที่หายากและมีอยูน้อยเช่น ต้นตะเคียนหินอายุ 555 ปี  ที่นี่เปิดให้เข้าชมและสามารถพักค้างคืนได้ทุกวัน เป็นที่เรียนรู้ ศึดษางานวิจัย

เสร็จจากที่นี่คณะได้ออกเดินทางไปยัง อ.วังน้ าเขียว ร่วมกิจกรรมที่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนสุขสมบูรณ์ - ชมแปลงผักชุมชนสุขภาพดี (ผักอินทรีย์) และกิจกรรม เช่น เก็บผักมาทาสลัดโรลปั้นลูกกระสุนปลูกป่าลอยฟ้า ทำแหนมเห็ด วาดภาพระบายสีจากสีธรรมชาติ  จากนั้นคณะก็ออกเดินทางไป สวนแม่หม่อน อ.วังน้ าเขียว ชม สวนแม่หม่อน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แปลงปลูกวานิลา กิจกรรมเก็บลูกหม่อน ชิมไอศรีม Homemade ที่ทางร้านจัดทำขึ้นเอง   จากนั้นได้เดินทางไป อ.ปากช่อง เยี่ยมชมและร่วมงานภูมิปัญญาอาหาร ณ “เฮือนภูคำ” ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงแรมเดอะเปียโน เป็นร้านอาหารที่เป็นต้นแบบ พื้นที่บริหารจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารของจึโอพาร์คเพื่อเชิดชูภูมิปัญญาอาหารของ เมือง 3 มรดกโลก เมนูที่แนะนำ เช่น พาเมี่ยง เป็นเมี่ยงคำโคราชไดโนจีโอโคราช   พาข้าว  ในสำรับนี้ จะเสิร์ฟมาเป็นสำรับ ประกอบด้วยอาทิ ข้าวหอมทุ่งสัมฤทธิ์ น้ำพริกไข่ปูภูคำ อ๋อปลาลำตะคอง หลามไก่โคราช กล้วยป่าคั่วหน่อไม้ บุษบาห้าดำ และจบด้วยของหวานคือพาหวาน ด้วยข้าวปาดภูคำ เป็นต้น  วัตถุดิบตั้งแต่เนื้อปลาพืชผักเป็นไปตามฤดูกาล สด สะอาดและใหม่ทุกวัน เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรด้านอาหารมาเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 


สำหรับในวันสุดท้ายท่านรองผู้ว่าได้นำคณะ ออกเดินทางไป ยัง Sweet and Green Farm  ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  อาทิ แปลงผักออแกนิกนานาพันธุ์น้ าผักสุขภาพ อาหาร สไตล์โฮมเมดที่ทำจานต่อจาน  สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ที่นี่มีกิจกรรมให้เก็บมะเขือเทศสดๆ เก็บผักสลัด เพ้นท์กระถาง ฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad