บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 ยกย่องและเชิดชูเกียรติสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 21, 2023

บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 ยกย่องและเชิดชูเกียรติสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี


นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 รางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม ให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น “สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี” รวม 21 รางวัล โดยทุกรางวัลผ่านกระบวนการพิจารณาในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ


ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต
ประธานในพิธี กล่าวว่า “ งานมอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 เป็นปีที่ 2 ในวันนี้ ทุกท่านคงประจักษ์ว่าผู้บริหารคนไทยเป็นผู้ที่มากด้วยความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้ก้าวหน้าไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและของโลกในขณะนี้ อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น


ทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่รุนแรง ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน ความท้าทายด้านแรงงานรูปแบบใหม่ และแรงกดดันที่เร่งตัวให้ดำเนินการในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ซีอีโอจะต้องเข้าใจความท้าทายนี้อย่างครอบคลุม กำหนดลำดับความสำคัญของการสร้างมูลค่า การสร้างวัฒนธรรมการบริหารที่แตกต่างออกไป และสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง เพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ สำหรับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 นี้นับว่าเป็นรางวัลที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรที่สะท้อนความสำเร็จของทุกท่านให้สาธารณชนได้รับทราบ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันกัน เพื่อทำให้องค์กรของไทยก้าวหน้าเทียบเท่าสากล ผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกคนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้”


นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า “ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เปรียบเสมือนขุนในเกมส์หมากรุกที่จะนำพาองค์กรให้สามารถเอาชนะในทุกการแข่งขัน และนำพาองค์กรไปสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ต่อไป สำหรับการจัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 นับเป็นปีที่สอง ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดชั้นนำของประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการบริหารองค์กร คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เจริญงอกงามยั่งยืน สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร และพนักงาน พร้อมๆ ไปกับร่วมกันดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยต่อไป กระผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับรางวัลทุกท่านครับ”


รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวว่า “โครงการ "THAILAND TOP CEO OF THE YEAR" นี้นับเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ "มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน" เป็นโครงการที่ศึกษา รวบรวม และประมวลผลแนวทางการบริหารของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรชั้นนำ เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการปรับตัวขององค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน และนำมาสู่งานมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” ไนปีนี้ นับว่าเป็นความสำเร็จของผู้บริหารที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างองค์กรที่มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้ และนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกองค์กรต้องศึกษา เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


สำหรับการมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” จัดมอบรางวัลให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในแต่ละอุตสาหกรรม จำนวน 21 รางวัล ใน 16 ประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้
1. ประเภทอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ คุณวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
3. ประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
4. ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ คุณกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
5. ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีก ได้แก่ ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย ) จำกัด (มหาชน)
6. ประเภทอุตสาหกรรมธนาคาร ได้แก่ คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7. ประเภทอุตสาหกรรมการบริการ ได้แก่ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
8. ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ได้แก่ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
9. ประเภทอุตสาหกรรมประกันชีวิต ได้แก่ คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10. ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ได้แก่ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11. ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
12. ประเภทรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
13. ประเภทอุตสาหกรรมสำรวจ ผลิตทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณูปโภค ได้แก่ คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
14. ประเภทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
15. ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ คุณภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

16. ประเภท Rising Star จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
1. คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2. นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
3. เภสัชกรหญิง กิตติวรรณ รัตนจันทร์ ผู้บริหารสูงสุด บริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย
4. คุณสง่า บุญสงเคราะห์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5. คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
6. คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad