กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่ทวด เตรียมประกาศเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, June 27, 2023

กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่ทวด เตรียมประกาศเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน


กรมการท่องเที่ยว
ประชุมเตรียมความพร้อมและสํารวจเส้นทางท่องเที่ยวในอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมประกาศกําหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มุ่งส่งเสริมมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุม "เตรียมความพร้อมให้กับท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นหรือชุมชน" ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของพื้นที่ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินพื้นที่ เพื่อประกาศกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน รวมถึงหารือแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นหรือชุมชนในพื้นที่สำหรับหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินพื้นที่เพื่อประกาศกำหนดเขตเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ท้องถิ่นหรือชุมชนจะต้องมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดี มีความโดดเด่นน่าสนใจ สามารถพัฒนาเป็นเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีศักยภาพได้ มีแผนจัดการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น รวมทั้งมีการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผนและมีกระบวนการที่ดีพื้นที่ตำบลชุมพลและตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต มีสถานที่ที่มีความสำคัญทางอารยธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นแดนดินถิ่นกำเนิดสมเด็จเจ้าพะโคะ หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งสามารถจัดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดในพื้นที่ดังกล่าวให้แก่นักท่องเที่ยวได้
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad