สวส. จัดกิจกรรม พัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ บ้านท่าฉลอม - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 29, 2024

สวส. จัดกิจกรรม พัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ บ้านท่าฉลอม


วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อพัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดคุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวว่า จากการได้เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม มาแล้ว 2 ครั้ง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ในการขับเคลื่อน สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้


ในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อพัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสื่อมวลชน ได้หยิบยกศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาเป็นต้นแบบ โดยได้จัดให้มีการเสวนาเรื่องพัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้


ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เล่าความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัทฯ ที่ก่อตั้งในปี 2560 ด้วยการรวมตัวของกลุ่มคน(นักธุรกิจ)ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเป้าหมายคืออยากให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาเมืองผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนำร่องที่ท่าฉลอม โครงการเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่พัฒนาเครื่องวัดขึ้นมาเองและมีแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือ โครงการลดพลังงานขยะด้วยพลังสะอาด โดยชวนทุกภาคส่วนเข้ามาเก็บขยะทะเล(ประมาณ 3 เดือน/ครั้ง) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์


คุณอภิชาติ จันทร์ทองแท้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พูดถึงเรื่องโครงการเพื่อสังคมฯ การสร้างรายได้ และเพิ่มการจ้างงานให้กับผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ด้วยการจัดทำโครงการ แบ่ง ปัน ให้ เพื่อลดการใช้และเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่รับบริจาค ไปเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง


คุณชวพล วัฒนพรมงคล กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พูดในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน 3 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งส่งเสริมในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าผักปลอดสารพิษ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การแสวงหาตลาดใหม่ ประสานงานกลุ่มโอท็อป ขยายช่องทางการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ


นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ พูดถึงบทบาทของ สวส. ในเรื่องของการสนับสนุนกิจการที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในเรื่องของเงินกู้ เงินให้เปล่าในการเริ่มต้นกิจการ การร่วมทุน บูรณาการในรูปแบบต่างๆ สร้างการรับรู้ และรู้จักวิสาหกิจชุมชน การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และโอกาสต่างๆ


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม เชิญไปได้ที่บ้านท่าฉลอม แล้วคุณจะประทับใจกับความร่วมมือ รักและสามัคคี ของคนที่นี่ตลอดไป


คิดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

บ้านท่าฉลอม ศูนย์ท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน

ที่อยู่: เลขที่ 18 ถนนถวาย .ท่าฉลอม .เมืองฯ .สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 094 576 6767

เวลาทำการ: เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00 .

https://www.facebook.com/BaanThachalom

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad