สถาบันการพัฒนาชุมชน เดินหน้าถอดความสำเร็จ งบพัฒนาจังหวัด สู่การพัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 20, 2024

สถาบันการพัฒนาชุมชน เดินหน้าถอดความสำเร็จ งบพัฒนาจังหวัด สู่การพัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

 


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ จังหวัดสิงห์บุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวรุ่งนภา อุปมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ ดำเนินการจัดการความรู้  พร้อมด้วย  นางสาวอวยพร สงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวกรทอง ชูสร้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน และนายธนชล คูณสวัสดิ์  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จการเขียนโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี มีกิจกรรมหลักการพัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP (ศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิต) โดยมี นางประทีป ตัณฑะตะนัย พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นายบุรัสกร ละอองทัพ ผู้บริหารสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี นายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯในการนี้ คณะทำงานจัดการความรู้ดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จ พร้อมชี้แจงความเป็นมาของการจัดการองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายถึงวัตถุประสงค์ โดยวิเคราะห์แนวคิด “ต้น” ก่อกำเนิดเกิดเป็นโครงการจาก นายถวิล ยี่สุ่นแสง (อดีตพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี) นายบุรัสกร ละอองทัพ ผู้บริหารสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวแสงตะวัน เอี่ยมศุก ผู้รับผิดชอบโครงการและวิเคราะห์แนวคิด “กลางน้ำกระบวนการบริหารจัดการ คน เงิน งาน ให้สำเร็จ โดยนายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร ผู้อำนวยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเศรษฐา ชยันตรดิลก พัฒนาการอำเภอค่ายบางระจันและนางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี และวิเคราะห์แนวคิด “ปลายน้ำ” ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ โดยนายเอกศักดิ์ ทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน เพื่อสะท้อนการบริหารโครงการ ผลลัพธ์โครงการ และนายสิงห์ เสือเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน เพื่อสะท้อนผลการสำเร็จที่เกิดขึ้นในชุมชน
จากนั้น พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะทำงานจัดการความรู้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจ เยี่ยมชมผลสำเร็จ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน บ้านท้องคุ้งเหนือ หมู่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง #สถาบันการพัฒนาชุมชน #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeForGoodNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad