SUN เปิดงาน “วันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือ” ครั้งที่ 8 ติดปีกภาคการเกษตรไทย หนุนเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเกษตรครบวงจร - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, January 27, 2024

SUN เปิดงาน “วันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือ” ครั้งที่ 8 ติดปีกภาคการเกษตรไทย หนุนเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเกษตรครบวงจร
วันที่ 26 มกราคม 2567 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” จัดงานวันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือ ครั้งที่ 8 สนับสนุนเกษตรกรยุคใหม่ ยกระดับสู่การเกษตรยั่งยืน โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมากกว่า 25 ปี SUN มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ในการสร้างมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ผ่านการจัดโครงการต่าง และการจัดกิจกรรมวันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่สนับสนุนเกษตรกร และยกระดับการทำเกษตรสมัยใหม่ โดยงานวันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือ เป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางการเกษตร การพัฒนาโซลูชันและเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อสร้างความยั่งยืนทางวัตถุดิบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรแปรรูป และเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย 

นอกจากนี้ ภายในงานบริษัทมีพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ G-ABLE ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการดิจิทัลโซลูชันแก่องค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชันมานานกว่า 35 ปี เพื่อมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานมากขึ้น เชื่อมั่นว่าการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่าง G-ABLE และ SUN ในการยกระดับความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งส่งผลต่อความเป็นผู้นำในธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 
สำหรับงานวันข้าวโพดหวาน SUN จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26-27 มกราคม 2567 บนพื้นที่ ไร่ตะวันหวาน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้ทุกคนได้เข้าร่วมงานฟรี เพื่อสัมผัสประสบการณ์วิถีการเกษตรยุคใหม่อย่างใกล้ชิด พร้อมรับความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดข้าวโพดหวาน การแข่งขันกินข้าวโพดหวาน การแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการเกษตรครบวงจร สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร สถานีแปลงผักหรรษา กิจกรรมฝึกบินโดรนเพื่อการเกษตร กิจกรรมนั่งรถรางชมแปลงสาธิตทางการเกษตร และชมบูธจัดแสดงความรู้ด้านการเกษตรจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ อาทิ อีสท์ เวสท์ ซีด, แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์, ปุ๋ยเรือใบไข่มุก, Kubota เป็นต้น โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทำการเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad