พช.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิด “งานพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล” - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, January 7, 2024

พช.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิด “งานพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล”


วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด “งานพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล” โครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาด) โดยมี นางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน นางเกษริน มณีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ทีมพัฒนาการอำเภอ ของจังหวัดลำพูน ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูน ร่วมพิธีเปิดฯ โดย นายประจักษ์จิตร สายนะที เป็นผู้กล่าวรายงาน


การดำเนินกาโครงการครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดลำพูน ในการพัฒนาและยกระดับผ้าลำพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมสำคัญที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน ผ่านโครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการพัฒนาที่สำคัญ (1) การเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าลำพูน เกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางการพัฒนาผ้าลำพูนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาของโลก (2) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างและออกแบบลวดลายและเทคนิคใหม่ ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าลำพูน (3) การส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าลำพูน และประชาสัมพันธ์ผ้าลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และ (4) การบันทึกองค์ความรู้และเรื่องราวภูมิปัญญาผ้าลำพูนเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าลำพูน ทั้ง 4 ประเภท ทั้งผ้ายกดอก ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก และผ้าชนเผ่า บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือสำหรับสืบทอดและส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป


สำหรับการจัดงาน “พัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาผ้าไทยสู่สากล” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2567 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าของจังหวัดลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูนใน จำนวน 40 ราย โดยแยกตามประเภทผ้าทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ (1) ผ้ายกดอก ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย (2) ผ้าฝ้ายทอมือ (3) ผ้าบาติก และ(4) ผ้าชนเผ่าหรือผ้าชาติพันธุ์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย


(1) การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูน จำนวน 40 ร้านค้า

(2) นิทรรศการผ้าลำพูน

(3) กิจกรรมสาธิต (Workshop) ผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูน

(4) การแสดงแบบ (Fashion Show) ผ้าลำพูนร่วมสมัย

(5) กิจกรรมการแสดงจากศิลปินชั้นนำ

(6) กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท


นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและเชิญชวนเลือกชม เลือกซื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าลำพูน ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพ รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรม Workshop และกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมาย ภายในงาน “พัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทยสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต


ที่มา ข่าวประชาสัมพันธ์ : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

#ทันโลก #ทันสมัย #ทันท่วงที

#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

#พช_นนท์ตามมาเชีบร์

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay #วันดินโลก

#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SoilandWaterasourceoflife

#SustainableSoilandWaterforbetterlife

#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน

#SDGsforAll #ChangeforGood
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad