ม.เกริก จัดพิธีประสาทปริญญา​บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2566 - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, January 28, 2024

ม.เกริก จัดพิธีประสาทปริญญา​บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2566

      ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2563-2566 ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร       ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ในความพากเพียรอุตสาหะและประสบความสำเร็จ นำไปสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต อย่างเต็มความภาคภูมิ ความสำเร็จในวันนี้นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของทุกท่าน เป็นการสร้างเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล และเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกริกที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ความรู้ ส่งผลให้ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาอย่างสมเกียรติ      "ขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และคุณภาพอย่างสูงสุด พร้อมทั้งประพฤติตนให้เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอยู่เสมอ นอกจากนั้นแล้ว ท่านต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณไตร่ตรองด้วยเหตุผล ประกอบสัมมาชีพด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ขออวยพรให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน ประสบความสุข ความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติให้เจริญมั่นคงสถาพรต่อไป" นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก กล่าว           ด้าน .ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า " มหาวิทยาลัยเกริก" เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลุ่มแรกของประเทศไทย ดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกด้านการวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา ให้ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการวิจัยชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มหาวิทยาลัยเกริกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  มหาวิทยาลัยตระหนักในการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและสังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และภูมิปัญญาท้องถิ่น          มหาวิทยาลัยเกริกได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกริกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนมาก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อดำเนินการเรียนการสอนและพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยตระหนักในการพัฒนาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพรับใช้บ้านเมืองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีการศึกษา 2563-2566 มหาวิทยาลัยเกริก มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวนหลายพันคน 
      ทั้งนี้ "มหาวิทยาลัยเกริกมีแนวทางในการส่งเสริมและต่อยอดทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่นอกจากส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมแล้วเรายังสร้างสถาบันเสริมความรู้ ได้แก่ 1) Thai China Asean 2) Diester Management 3) Leadership Development การสร้างความร่วมมือ MOU และเครือข่ายด้านธุรกิจการบริหารและสถานบริการทั้งราชการและเอกชน ทำให้บัณฑิตมีความมั่นใจ  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้จากกันและกัน ที่เรามีทั้งชาวจีน ชาวไทย ชาวไทยมุสลิม และนักศึกษานานาชาติ เน้นให้เห็นว่าเขาโชคดีได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อที่จะช่วยด้านงานในอนาคตได้มาก" อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad