โลตัส เปิด “Lotus’s Eatery” แห่งแรกที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์อาหารแบบ Stand Alone นอกพื้นที่โลตัส แหล่งแฮงก์เอ้าต์ของชาวออฟฟิศและผู้ใช้ชีวิตย่านสุขุมวิท - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 9, 2023

โลตัส เปิด “Lotus’s Eatery” แห่งแรกที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์อาหารแบบ Stand Alone นอกพื้นที่โลตัส แหล่งแฮงก์เอ้าต์ของชาวออฟฟิศและผู้ใช้ชีวิตย่านสุขุมวิท


โลตัส
เดินหน้าการเป็น Inspiring Fresh & Food Destination จดุ หมายปลายทางสาหรับัอาหารและ อาหารสดคุณภาพสูง เสิรฟ์ ความอรอ่ยขยายออกนอกพื้นที่โลตัส เปิดตัว Lotus’s Eatery ศูนย์อาหาร แบบ Stand Alone ครงั้ แรก! ในโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค (อีสต์) ชั้น 2 บนพื้นที่กว่า 1,500 ตร.ม. จัด เต็มกว่า 50 ร้านค้า ทั้งสตรที ฟู้ดชื่อดงัและรา้นมิชลินไกด์ ครบรสชาติคาวหวาน ชูคอนเซ็ปต์ “All day dining, delight every meal” และพิเศษกว่าการเป็นศูนย์อาหาร แต่อัพเลเวลเป็นแหล่งแฮงก์เอ้าต์ แห่งใหม่ของชาวออฟฟิศและผู้ใช้ชีวิตในย่านสุขุมวิท รองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกิน-ดื่ม-แฮงก์เอ้าต์ ตงั้ แตเ่ ช้าถึงคา ่ 


นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบรหิ ารพื้นที่ศนูย์การค้าโลตัส กล่าวว่า “โลตัส มุ่งมั่นในการเป็น Inspiring Fresh & Food Destination จดุ หมายปลายทางส าหรบั อาหารและอาหาร สดคุณภาพสูง ผ่านการคดั สรรสินคา้อาหารที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกความตอ้ งการ ทั้งสินคา้น าเข้า จากทั่วทุกมุมโลก สินค้าจากแหล่งที่ดีที่สุดในประเทศไทย สินค้าส่งตรงจากเกษตรกรไทย และในพื้นที่ ศูนย์การค้า ก็มีพันธมิตรร้านค้าร้านอาหารหลากหลายประเภทที่เติมเต็มไลฟ์สไตล์การกินทุกรสชาติและ มีโซนฟู้ดคอร์ทที่อยู่คู่โลตัสกว่า 20 ปี ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทุกเพศทุกวัย จากความโดดเด่นเรื่อง ความหลากหลายของอาหาร ราคาจับต้องได้ คุณภาพคุ้มราคา ล่าสุด โลตัสก้าวสู่การพัฒนาอีกขั้น ใน การน าจุดแข็ง Inspiring Fresh & Food Destination ขยายออกไปเสิร์ฟความอร่อยนอกพื้นที่ของ โลตัส พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ เปิด “Lotus’s Eatery” แห่งแรกที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค บนพื้นที่กว่า 1,500 ตร.ม. ที่มีร้านค้าชื่อดังมากกว่า 50 ร้าน ยกระดับการเป็นมากกว่าศูนย์อาหาร แต่เป็นแหล่งแฮงก์ เอ้าต์แห่งใหม่ของพนักงานออฟฟิศและผู้ที่ใช้ชีวิตในโซนสุขุมวิทตอนปลาย ในคอนเซ็ปต์ “All day dining, delight every meal” สุขทุกมื้อทุกวัน ครบครนั ทั้งรา้นสตรทีฟู้ดชื่อดงัและร้านระดับมิชลินไกด์ โดยเป็นการให้บริการแบบไร้เงินสด (Cashless) ที่ลูกค้าสามารถจ่ายเงินผ่านระบบโมบายแบ้งกิ้งและ แอปพลิเคชัน True Money Wallet และยังมีแพลตฟอร์ม Lotus’s Eatery SMART Ordering ที่ลูกค้า สามารถเลือกดูเมนูอาหารของทุกรา้นและกดสั่งอาหารและช าระเงินได้ทันทีโดยไม่ตอ้ งเดนิ ไปสั่งที่รา้น สั่งอาหารแบบสมาร์ทยิ่งขึ้นและช่วยลดเวลาการรอคิวหน้าร้าน 


โดยมีโซนที่นั่งตอบโจทย์ทุกความ ตอ้ งการ ทั้งโซน Chillaxing จิบกาแฟทานขนมแบบชิล ๆ โซน Main Dining ส าหรบั ทานอาหารมื้อหลัก แบบจัดเต็ม และโซน Night Area ส าหรบั กินดมื่ สังสรรค์และมีโซนดนตรสีดในบรรยากาศชิล ๆ จึงเป็น อีกหนึ่งแหล่งแฮงก์เอ้าต์แห่งใหม่ของคนย่านนี้โดยโลตัส พรอ้ มเสิรฟ์ ความรูส้ ึกดดี ใีนทุกมื้ออาหารตั้งแต่ เช้าถึงค ่า เพื่อรองรบั ความตอ้ งการในการใช้ชีวิตของพนักงานออฟฟิศในโครงการทรูดจิทิ ัล พารค์ และ ผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่โครงการแห่งนี้ด้วย ตลอดจนเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในย่านนี้ 2 เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางความอร่อยและรองรับไลฟ์สไตล์การกินดมื่ สรา้งความรูส้ ึกดีดีใน ทุกวัน” Lotus’s Eatery เปิดให้บริการ 10.00 – 22.00 น. และมีร้านอาหารที่เปิดให้บริการเสิรฟ์ อาหารเช้าก่อน ในช่วง 08.00 น. ตงั้ อยู่ในโครงการทรูดจิทิ ัล พารค์ (อสีต)์ บรเิวณชั้น 2 -----


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad