วช. โดย ศูนย์ HTAPC ร่วมกับ ศวอ. ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศรายภาคส่วนประเทศไทย อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 10, 2024

วช. โดย ศูนย์ HTAPC ร่วมกับ ศวอ. ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศรายภาคส่วนประเทศไทย อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต

 

วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ (Hub of Talents on Air Pollution and Climate – HTAPC) ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศรายภาคส่วนประเทศไทย อดีตปัจจุบันอนาคตเพื่อใช้เป็นตัวอย่างและบทเรียนเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอากาศจากวันนี้ต่อไปในอนาคต และแก้ไขปัญหามลพิษอากาศในประเทศไทยให้ได้มาซึ่งอากาศสะอาดสำหรับประชาชนต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งมี ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ และ นายไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ กล่าวต้อนรับในการเสวนาครั้งนี้ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ วช. กล่าวว่า ปัญหามลพิษอากาศในประเทศไทยมีมากว่า 20 ปี โดยหลายภาคส่วนมีการดำเนินการในการจัดการแก้ปัญหามลพิษอากาศมาโดยตลอด ในปัจจุบันปัญหามลพิษอากาศยังคงมีอยู่และมากขึ้นจากอดีต ส่วนหนึ่งของการเกิดมลพิษอากาศนั้นมาจากฤดูกาล ซึ่งในช่วงฤดูหนาว จนถึงช่วงฤดูร้อน ปัญหามลพิษอากาศจะมีมากกว่าช่วงฤดูฝน การจัดเสวนาวิชาการ เรื่องการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศรายภาคส่วนประเทศไทย อดีตปัจจุบันอนาคต เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษอากาศของประเทศไทย ที่มีผลมาจากอดีต และปัจจุบัน ทำให้มลพิษทางอากาศสะอาดขึ้นในอนาคตนายไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่าง ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ มลพิษทางอากาศมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง HTAPC เป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาและกำหนดนโยบายมลพิษ โดยใช้ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมมาปรับใช้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าปัญหาด้านมลพิษอากาศมีความจำเป็นอย่างมากในการอาศัยชุดข้อมูลต่าง การก่อตั้งศูนย์ HTAPC จึงเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการแก้ปัญหาในอนาคต โดยนักวิจัยผ่านงานวิจัยต่าง ในด้านกฎหมายว่าด้วยเรื่องการบริหารอากาศสะอาดการเสวนาวิชาการในหัวข้อการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศรายภาคส่วนประเทศไทย อดีตปัจจุบันอนาคตในครั้งนี้  ได้มีการนำเสนอข้อเสนอแนะที่หลากหลาย อาทิ การกำหนดให้หน้าที่ในการรักษาคุณภาพอากาศเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน การบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และการกำหนดแนวทางการจัดการมลพิษสำหรับนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง จะได้รับการรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันมลพิษทางอากาศในประเทศต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad