พาณิชย์จัดโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 (DEmark2024) ผสาน Soft Power จุดพลังสร้างสรรค์งานดีไซน์อย่างยั่งยืน - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, April 4, 2024

พาณิชย์จัดโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 (DEmark2024) ผสาน Soft Power จุดพลังสร้างสรรค์งานดีไซน์อย่างยั่งยืน

 

 กรุงเทพฯ 2567: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานประกวด รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2024 (DEmarkภายใต้ แนวคิด The Power of Sustainable Design จุดพลัง สร้างสรรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืน ผสาน Soft Power ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ การออกแบบสินค้าและบริการของไทยสู่สากล เพิ่มความเชื่อมั่นทางการค้าและศักยภาพทางการแข่งขันเชิงรุกธุรกิจการส่งออกเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ได้ดำเนินโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 (Design Excellence Award : DEmark2024) ขึ้นเป็นปีที่ 17 เพื่อส่งเสริมผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย ในตลาดโลก สร้างการรับรู้ถึงรางวัล DEmark ในฐานะรางวัลด้านการออกแบบยอดเยี่ยมระดับประเทศ   DEmark นับเป็นรางวัลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบมาอย่างต่อเนื่อง  โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และพร้อมปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันในตลาดสากล ซึ่งในปีนี้นอกจากให้ความสำคัญกับประเด็น สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน สังคม เราได้นำเอาแนวคิดด้าน Soft power ซึ่งถือเป็นพลังเชิงวัฒนธรรมเข้ามาเชื่อมโยงในการสร้างพลังการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านการออกแบบให้โดดเด่นผสานทั้งด้านศิลปะ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี ทำการตลาดเชื่อมโยงผ่านภาพลักษณ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ”   

 


ด้าน .ประอรนุช ประนุช  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ให้ข้อมูลเพิ่มเติม รางวัล Design Excellence Award (DEmarkมีที่มาจากสาขารางวัลการออกแบบดี ของรางวัล Prime Minister's Export Award หรือ PM's Export Award ซึ่งเดิมพิจารณาให้รางวัลจาก กระบวนการพัฒนาสินค้าเป็นหลัก” ในปี 2551 ต่อมาสำนักได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสู่การพิจารณาสินค้าที่มี การออกแบบดีเป็นหลัก” เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางการค้า โดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัล ขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ DEmark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดี และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย และขยายตลาดสินค้าไทย ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์รางวัลให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยในปี 2657 นี้ รางวัล DEmark มีการปรับแนวทางการพัฒนารางวัลในหลายด้าน อาทิ 

• การตัดสินที่กระทรวงพาณิชย์ และจัดพิธีมอบรางวัลพร้อมจัด DEmarkShow 2024  ศูนย์การค้าสยามพารากอน
• การเพิ่มขอบข่ายผู้สมัครที่เปิดกว้างมากขึ้น ให้ผู้ประกอบการ SMEs / Micro Enterprise นักออกแบบรุ่นใหม่ สามารถมีส่วนร่วมในการสมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
• ปรับชื่อกลุ่มผลงาน และขยายขอบเขตการรับสมัครให้กว้างขึ้น เช่นกลุ่มผลงานการออกแบบกราฟิกและการสื่อสาร ให้มีขอบเขตครอบคุลมผลงานการออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Design) และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในฯ เพิ่มผลงาน Residential Project ให้สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ และปรับเพิ่มประเภทรางวัล กลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ และนวัตกรรมสิ่งทอ จึงทำให้ปีนี้มีประเภทรางวัลที่มีความชัดเจนมากขึ้น
• และเพื่อให้การพิจารณาในปีนี้มีความเห็นและมุมมองที่หลากหลายจึงเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Designer of the year เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
• ปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลให้มีความชัดเจน และให้น้ำหนักแนวความคิดในการนำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

 


โดยกรมฯ มุ่งหวังจะสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งผู้ออกแบบ/เจ้าของ ผลงาน นำเสนอจุดเด่นของผลงานให้เป็นที่รับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและในระดับนานาชาติ  มีสินค้าไทยได้รับรางวัล DEmark แล้วจำนวน 1,159 รายการ และในปี 2566 ที่ผ่านมา มีสินค้าไทยได้รับรางวัล DEmark 2023 จำนวน 78 รายการ จากผู้ประกอบการ จำนวน 60 บริษัท  ทั้งนี้ มีผลงานที่ไปสร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศไทย โดยได้เข้าร่วมการประกวดรางวัลระดับนานาชาติ เช่น รางวัล Good Design Award (G-mark) จากประเทศญี่ปุ่นแล้ว 531 รายการ 

โดยในปี 2567 โครงการ ฯ ตั้งเป้าจะมีผลงานสมัครเข้ารับรางวัลไม่ต่ำกว่า 450 รายการ และมีผลงาน ได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่า 80 รายการ  

ทั้งนี้ กรมได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และสถาบัน ส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นJapan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับ การยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล DEmark รวมทั้งให้ความร่วมมือ ในด้านต่างๆ เพื่อให้รางวัลได้มาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในการสร้างโอกาสทางการค้าและขยายตลาดให้กับสินค้าและบริการของนักออกแบบไทยผ่านช่องทางการค้าต่างๆ ของสยามพิวรรธทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ นี้มาอย่างต่อเนื่อง  และกรมยังมีความร่วมมือกับรางวัลการออกแบบนานาชาติอื่นๆ เช่น รางวัล Golden Pin Design Award ไต้หวัน และรางวัล Hongkong Smart Design Awards ฮ่องกง 

  


.ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ retail concept shop  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ยกระดับขีดความสามารถและเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศชาติ โดยได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาศักยภาพของเหล่าบรรดานักออกแบบไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมสินค้าไทยสู่การพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมบุคคลากรในอุตสาหกรรมการอออกแบบจึงเป็นกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน โดยสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะนำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก ร่วมเสนอผลงานสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีและมีความคิดสร้างสรรค์ รุกตลาดขยายแพลตฟอร์มสู่นานาประเทศ ผ่านร้าน ICONCRAFT, ABSOLUTE SIAM และ ECOTOPIA ซึ่งสยามพิวรรธน์ได้จับมือกับ DITP ในการผลักดันและสนับสนุน ต่อยอดผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นอีกงานที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งหนึ่ง

รางวัล DEmark 2024 ครอบคลุมประเภทงานออกแบบ Design Category (8 กลุ่มสินค้าดังนี้ 

(1) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Furniture: Industrial Process / Industrial Craft)

(2) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Industrial Process / Hand Craft : Gift & Decorative Items / Household Items)

(3) กลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ และนวัตกรรมสิ่งทอ (Accessories & Wearable: Apparel/ Jewelry/ Textile/Lifestyle Fashion Ex. hat, bag, footwear)

(4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Industrial & IoT :Home Appliances / Equipment and Facilities / Digital Appliances /Transportation/Smart Device /IoT/ etc.)

(5) กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design Product Base/        

Packaging Design Branding Base)

(6) กลุ่มผลงานการออกแบบกราฟิกและการสื่อสาร (Graphic & Communication Design :  Typography / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design/ Illustration /Character Design/ Digital Art/ Exhibition Design) 

(7) กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าพื้นที่ทํางานร่วมกัน อาคารชุด (Interior Design : Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop/ Co-Working Space/ Condominium and Residential Project)

(8) กลุ่มผลงานออกแบบระบบบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัล (System Service & Digital Platform : Online Interface Design, Apps for Smartphones and Tablets, Website)

 


สำหรับสิทธิประโยชน์สินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น สามารถใช้ตรา DEmark ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้เข้ารอบ การประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันทีและผลงานที่ได้รับรางวัล G-mark จะได้จัดแสดงนิทรรศการในงาน Good Design Exhibition 2024 ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคม ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ และโอกาสทางการค้าในเวทีสำคัญด้านการออกแบบระดับโลก เช่น งาน Milan Design Week อิตาลีงาน Maison & Object Paris ฝรั่งเศส เป็นต้นรางวัล DEmark 2024 เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567

ภายในงานแถลงข่าวยังมีข้อมูลจากเสวนาพิเศษ หัวข้อ The Power of Sustainable Design จุดพลัง สร้างสรรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืนโดยการเสวนาในช่วงแรก ผู้แทนคณะกรรมการรางวัล DEmark 2024 และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล G-mark 2023 มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ โดย นายพิพิธ โค้วสุวรรณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอต์พาวเวอร์ สาขาการออกแบบ/คณะกรรมการพิจารณา รางวัล DEmark 2024 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายศรัณย์ อยู่คงดี คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอต์พาว์เวอร์ สาขา การออกแบบ/คณะกรรมการ DEmark 2024 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และ Design of the year ปี 2021 นายนายธีรนพ  หวังศิลปคุณ นักออกแบบผู้ก่อตั้ง TNOP™ DESIGN  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากประเทศไทยร่วมตัดสินรางวัล G-mark2023


 

การเสวนาในช่วงที่ 2 ผู้แทนผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark 2023 จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จและแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์ผลงาน โดย นายพชร กังเชิดศรี หัวหน้านักออกแบบ Head of Design บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด DEmark & G-mark Winner 2023: Industrial & IoT : Tigerdrone นายวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ Design director บริษัท SupergreenStudio DEmark Winner 2023: Interior Design : UTHAI heritage นายธนัทเศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์ Cofounder and Chief Design Officer บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทยจำกัด DEmark & G-mark Winner 2023: System, Service and Digital Platform : VIABUS และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักออกแบบ Key Visual DEmark 2024DEmark Winner 2023 : Graphic Design :  Mitr Bumrungmueang Lettering Design

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทย ส่งสินค้า /บริการ เข้าร่วมโครงการนำเสนอจุดเด่นของผลงานให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ได้รับรางวัล เป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง https://demarkaward.net/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ -วันที่ 3 มิถุนายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 063-993-7131, 063-993-5042, 02-507-8274 Email: demark@demarkaward.net

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad