วช. X เครือข่าย มทร. ชูเที่ยวเมืองรอง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการท่องเที่ยวสุรินทร์ - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, February 22, 2023

วช. X เครือข่าย มทร. ชูเที่ยวเมืองรอง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการท่องเที่ยวสุรินทร์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้ทรงวุฒิ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของแผนงานวิจัยเรื่อง “การยกระดับผลิตภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” โดยในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้ดำเนินงานวิจัย โดยได้นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้เกิดการยกระดับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดเมืองรองได้เป็นอย่างดี และประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน และยังคงให้สามารถสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานครั้งนี้ ได้มีการประชุมหารือกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และส่วนราชการท้องถิ่น ถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพร้อมใช้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านโครงการ “การยกระดับผลิตภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แห่งนี้สำหรับแผนงานวิจัยเรื่อง “การยกระดับผลิตภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ดำเนินงานโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนจาก วช. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ คณะนักวิจัยได้มีการนําเข้าข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จนเกิดการรวมกันของข้อมูลเป็นแผนที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้สนใจมีการนําเข้าข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยสามารถคลิ๊กที่แผนที่และข้อมูลการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนจะ ปรากฎให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจสามารถคลิ๊กที่แผนที่และข้อมูลการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนจะปรากฎให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ส่งผลให้สามารถมองเห็นกลุ่มพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชุมชนที่ให้บริการด้านการ ท่องเที่ยว รวมถึงสามารถนําข้อมูลมาสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ซึ่งชุดข้อมูลที่นํามาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เมืองรองนั้น ประกอบด้วย ข้อมูลชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร ผลิตภัณฑ์ แหล่ง ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างเส้นทางท่องเที่ยว อาทิ การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวงานช้าง จังหวัดสุรินทร์ กับงานแสงสีเสียงปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงเส้นทางอาหารนอกจากนี้ ชุดข้อมูลของชุมชนพร้อมทั้งนวัตกรรมที่ชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความหลากหลายให้อยู่ในรูปแบบของโลกเสมือน หรือ “Metaverse” และโมบายแอพพลิเคชันทั้งระบบ IOS และระบบ Android การเชื่อมต่อกับ “น้องชบาแพลตฟอร์ม” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากพื้นที่อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ โมบายแอพพลิเคชันสามารถให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในรัศมี 20 กิโลเมตรตามพิกัดในขณะนั้นของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad