บ้านดอนกลอย อ.ด่านขุนทด น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าสื่อสารสังคมสร้างการรับรู้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 84 พรรษา พลิกฟื้นคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน - Siam Daily

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, May 6, 2023

บ้านดอนกลอย อ.ด่านขุนทด น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าสื่อสารสังคมสร้างการรับรู้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 84 พรรษา พลิกฟื้นคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ชุมชนบ้านดอนกลอย เดินตามรอยเท้าพ่อ( ในหลวง ร.9) ขับเคลื่อนงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอย่างต่อเนื่อง โดยเดินหน้าสื่อสารสังคมสร้างการรับรู้เป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรายการ MMM Magazine ช่อง 5 โดยมี นายสมคิด ชอบสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด นายสมาน โสขุนทด ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ พูลนุช เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


นายสมคิด ชอบสะอาด
กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่ชุมชนบ้านดอนกลอย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 84 พรรษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เป็นครัวเรือนต้นแบบ ฐานเรียนรู้ในการยริหารจัดการขยะ โดยชุมชนบ้านดอนกลอย ของพวกเราเป็นชุมชนที่มีครัวเรือนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่ต้นทางไว้ให้เรียนรู้ ขยะอินทรีย์ พวกเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ที่จะนําไปทํามาหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ถังหมักแยะเปียกที่เจาะก้นถังฝังลงดินเกือบถึงปากถัง ส่วนขยะรีไซเคิล จะคัดแยกไว้ในกรงไม้แยกเป็นประเภท ก่อนนําไปขายเข้ากองทุนขยะ โดยสําหรับขยะทั่วไป ชุมชนของเรามีกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกตามร้านค้าชุมชน ขยะบางส่วนก็นํามาทําสิ่งประดิษฐ์ ขยะส่วนที่เหลือจะใส่รวมในภาชนะรองรับ พอมีปริมาณมาก ก็นําไปกำจัด ขยะและประเภทสุดท้าย คือ ขยะอันตราย ผมจะแยกถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือไว้ในขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว แยกกระป๋อง สเปรย์ไว้ในตะกร้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วหลอดไฟก็แยกต่างหาก เมื่อมีปริมาณมากพอสมควรที่จะนํามารอบไว้ที่จุดรวบรวมในชุมชน 2 จุด คือที่ศาลาประจําหมู่บ้านและที่ฐานเรียนรู้ขยะอันตราย" อีกด้วย


โดยชุมชนบ้านดอนกลอยด่านขุนทดได้รับรางวัลพระราชทาน รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2562 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมถึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ชุมชนบ้านดอนกลอย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 นับเป็นชุมชนแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อการศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชนทั้งนี้ ชุมชนบ้านดอนกลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทดและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดและภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการดำเนินงานดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมขอขอบคุณภาคีเครือข่ายภาคสื่อมวลชน ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน


สำหรับหน่วยงานและผู้สนใจศึกษาดูงานในพื้นที่ สามารถติดต่อได้ที่ คุณสมคิด ชอบสะอาด โทร 086-2526-165

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad